site logo

Disclaimer

AAA

Toepasbaarheid

Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de OncoZON website. En op alle informatie en gegevens die via deze website worden aangeboden. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Met de website willen wij patiënten en bezoekers, professionals, studenten en overige geïnteresseerden informatie bieden.
De website geeft geen persoonlijk medisch advies. Mensen met gezondheidsklachten raden wij te allen tijde aan contact op te nemen met de huisarts of medisch specialist in het ziekenhuis. Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn in één van de aangesloten OncoZON ziekenhuizen. De informatie op deze website is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

Ondanks de permanente zorg en aandacht voor de samenstelling en de actualisering van deze website, kan OncoZON op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de website kunnen dan geen rechten worden ontleend. OncoZON aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de OncoZON website of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, behandelingen, doseringen van medicijnen, etcetera.

De websitegebruiker zal OncoZON, diens vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

OncoZON behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en/of deze disclaimer, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving (gedeeltelijk) te wijzigen of verwijderen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de website van kracht.

Copyright

De op deze website getoonde informatie, zoals teksten, illustraties, foto’s, merken, logo’s, (handels)namen of informatie in andere vorm zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OncoZON. Dit geldt ook voor het gebruik van het OncoZON-woordmerk. Wilt u gegevens van de website overnemen? Neemt u hierover dan contact op via info@oncozon.nl .

Links naar en van derden

Op de OncoZON website staan links naar derden. OncoZON is niet aansprakelijk voor de inhoud, de privacybescherming of voor de diensten die via websites van derden worden aangeboden. Ook wordt vanuit andere websites verwezen naar de website van OncoZON. OncoZON spreekt de wens uit dat zij gekend wordt in de opname van een verwijzing. Het is niet toegestaan om informatie van de OncoZON website in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft ontvangen.

E-mail berichten

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
De persoonlijke gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend gebruikt om uw vraag correct te beantwoorden. Of u de gevraagde dienst op juiste wijze te kunnen leveren. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. En worden nooit aan personen buiten OncoZON (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.
E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn.  Het zonder toestemming vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is niet toegestaan. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen.

OncoZON sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.
OncoZON garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Veiligheid

Met de groots mogelijke zorg probeert OncoZON de website te beschermen tegen ongewild bezoek van personen en/of virussen. Mocht het toch zo zijn, dan heeft OncoZON geen enkele aansprakelijkheid.

Privacy statement website OncoZON

OncozON gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website. Alle gegevens die door deze website worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het invullen van een contactformulier, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. OncoZON zal daarom persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement beschreven doeleinden. Vragen om informatie worden doorgegeven aan personen binnen OncoZON die het meest zijn aangewezen om deze vragen te beantwoorden.

Verwerking gegevens bezoek website (cookies)

Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

De OncoZON website maakt gebruik van analytische cookies voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan onze website. Zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. Dit profiel van uw online gedrag is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke. We gebruiken deze gegevens om de website te verbeteren en aan te passen aan gebruikersvoorkeuren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Suggesties en ideeën

Suggesties en ideeën zijn altijd van harte welkom. U kunt deze mailen naar het info@oncozon.nl. U kunt dit adres niet gebruiken om vragen te stellen aan medewerkers van het ziekenhuis. Ook verzoeken wij u dit e-mailadres niet te gebruiken om ons informatie,  voorlichtings- of reclamemateriaal  toe te sturen.

Login portal voor professionals