site logo

Post OECI: Normenkaders

AAA

We hebben wereldkundig gemaakt, dat OncoZON gaat voor de netwerkaccreditatie OECI. In deze rubriek verhalen wij daar regelmatig over. Met OECI krijgen wij een spiegel voorgehouden om onze oncologische zorg te verbeteren. Maar er zijn ook andere instanties die daarbij behulpzaam zijn. Die een normenkader bieden waaraan je getoetst wordt met als uitkomst dat de zorg en de patiënt er beter van worden.

FMS-SONCOS
Het SONCOS normeringsrapport 2022 is uit. De tiende editie alweer. Een beschrijving van de (rand)voorwaarden waaraan goede oncologische zorg moet voldoen. Normen staan natuurlijk niet op zichzelf. Zij zijn bedoeld om de zorg voor patiënten voortdurend te verbeteren. De normen maken deel uit van het professioneel kwaliteitssysteem van wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten. Daartoe behoren ook richtlijnen, kwaliteitsregistraties en -visitaties.

Set normen
Nieuw dit jaar is een normenset voor oncologische netwerken. Leidend zijn het multidisciplinaire karakter en de dagelijkse praktijk. Steeds vaker wordt oncologische zorg in netwerkverband tussen een of meer organisaties aangeboden. De normen voor oncologienetwerken zijn bedoeld om de kwaliteit van zorg te bewaken en te borgen. De normen gaan gelden vanaf 1 januari 2024. Partijen in het veld krijgen de tijd om aan het vereiste te voldoen; rekening houdend met haalbaarheid in redelijkheid.

Netwerkzorg
Het aantal patiënten met kanker zal blijven toenemen. Daarbij gevoegd nog elkaar snel opvolgende ontwikkelingen en steeds complexer wordende medische mogelijkheden. Willen we mensen met kanker in de toekomst adequaat en naar de laatste inzichten kunnen behandelen dan is daarvoor samenwerking in netwerkvorm nodig. Optimale kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van oncologische zorg zijn dan gegarandeerd. Netwerkgeneeskunde is dan ook aan een opmars bezig.

Regionaal
Nederland telt 7 verankerde regionale oncologienetwerken. OncoZON is daar één van. Daarnaast zijn er regionale samenwerkingsverbanden. Vaak ontstaan ze op een organische manier. Zo’n netwerkverband biedt samenhangende en transparante zorg. Het verzamelt kwaliteits- en stuurinformatie om de kwaliteit van de oncologische zorg te bewaken en de samenhang met onderwijs, onderzoek en innovatie te borgen. Wie meer wil weten over dit onderwerp kan het rapport ‘Oncologienetwerken in beeld’ erop naslaan (https://www.oncologienetwerken.nl).

Toekomst(ig)
Nu weer even terug naar de normenset voor oncologische netwerken van SONCOS. Vooralsnog gelden de normen op instellingsniveau. Een normering die op het niveau van het regionale netwerk ligt is nog niet voorhanden, maar zeker wel gewenst voor de toekomst. Dat maakt dan ook het contracteren van oncologische zorg op netwerkniveau mogelijk. Iets waar ook OncoZON reikhalzend naar uitkijkt.

Marion Titselaar,
Projectleider OECI OncoZON

Login portal voor professionals