site logo

Post OECI – Evenwichtig

AAA

Als een jaar ten einde loopt komen er allerlei gedachten vrij. Die overpeinzingen, daarover ging mijn vorige blog. Maar nu, nu ligt het nieuwe jaar nog grotendeels voor ons open. En die versheid prikkelt weer tot nieuwe ideeën. Ik ben de mening toegedaan, dat een einde en een begin eenzelfde aantrekkelijkheid hebben. Het ene heeft te maken met reflecteren, het andere heeft van doen met creëren. En, niet onbelangrijk, zij houden elkaar in balans.

Wat (bijna) achter ons ligt is de periode van de zelfevaluatie rondom de netwerkaccreditatie OECI. Het netwerk werd vooralsnog door onszelf doorgelicht op nogal wat onderdelen. En die doorlichting – mogen we hopen – zal in de nabije toekomst ook gebeuren door een extern auditteam. Je eigen netwerk röntgenen levert veel op. Je ziet waar de gaten en gaatjes zitten en die wil je natuurlijk al zo goed mogelijk dichten. En ja, het is bekend dat vreemde ogen meer dwingen. Een frisse blik van buiten zorgt er gewoonweg voor, dat je je niet blind staart op je eigen bevindingen.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat hoog op onze agenda. Bij wie is dat nou niet het geval. Netwerkzorg is een beweging die al langer gaande is.  Maar het is tevens een grote noodzaak om de oncologische zorg in de regio te behouden. Je voorbereiden op de toekomst, dat doe je niet alleen.
In veel regio’s worden op dit ogenblik discussies gevoerd over hoe Nederland in te delen in netwerken en hoe daarbinnen samen te werken. Dit alles met het oog op het toegankelijk én betaalbaar houden van de oncologische zorg.

Neem bijvoorbeeld het onderdeel samenwerking tussen 1e en 2e lijn. Dat is iets waar OncoZON als netwerk meer invulling aan wil geven. Want het perspectief van de huisarts mag wel wat meer worden ingebracht. Hoe mooi kan het zijn als huisarts en medisch specialist samen en ieder vanuit het eigen gezichtsveld kijken naar het verbeteren van de oncologische zorg. Om daaraan meer handen en voeten te geven is een hele uitdaging. Maar dat komt de patiënt wel ten goede.

Een netwerkaccreditatie als OECI helpt ons om beter te focussen. Waar de stem van de huisarts wat meer mag klinken, geldt dat net zo goed voor de patiënt. Natuurlijk zijn er veel patiënttevredenheidsonderzoeken  en wordt op allerlei manieren aan patiënten gevraagd hoe ze de zorg hebben ervaren. En patiënten nemen al deel aan vergaderingen van tumorwerkgroepen. Maar daadwerkelijk meedenken en meebeslissen over te ontwikkelen oncologisch beleid is wat minder aan de orde. Ook daarin willen we verandering brengen door een patiëntenzetel in te ruimen binnen de regionale oncologiecommissie van OncoZON.

Dit is het jaar van de waarheid. Gaan we in 2023 ons predicaat OECI binnenhalen? Of hebben we wat meer tijd nodig om bepaalde zaken goed te implementeren? Wie het nu al weet mag het zeggen. Of is de vader weer eens de wens van de gedachte? Wat wij in elk geval nodig hebben is het duo creatio & reflectie. Wij houden u – hoe dan ook – op de hoogte.

Marion Titselaar
Projectleider OECI

Login portal voor professionals